Πιστοποιήσεις

Η Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων Α.Β.Ε.Ε. απασχολεί 20 εργαζομένους και διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

ISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητος).
ISO 45001 (Υγιεινή και Aσφάλεια στην εργασία).
ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
RAL (Πιστοποίηση Ανακύκλωσης Ψυγείων και Ψυκτικών Μηχανισμών Περιεχόντων CFC).

Εφαρμόζει επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού περιβαλ-λοντικού κανονισμού EMAS και είναι εγγεγραμμένη στο Ελληνικό Μητρώο EMAS με αριθμό: EL- 000093.

Επίσης, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχείρισης Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.