Πιστοποιήσεις

Η Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων Α.Β.Ε.Ε. απασχολεί 20 εργαζομένους και διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: ISO 9001: 2008 (Διαχείριση Ποιότητος).

OHSAS 18001: 2007 (Υγιεινή και Aσφάλεια στην εργασία).

ISO 14001: 2004 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).

RAL (Πιστοποίηση Ανακύκλωσης Ψυγείων και Ψυκτικών Μηχανισμών Περιεχόντων CFC).

Εφαρμόζει επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού περιβαλ-λοντικού κανονισμού EMAS και είναι εγγεγραμμένη στο Ελληνικό Μητρώο EMAS με αριθμό: EL- 000093.

Επίσης, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχείρισης Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.