Η Διαδικασία

Η μονάδα επεξεργασίας των ψυγείων είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητη έκταση 10.000 τ.μ. στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας με δυνατότητα επεξεργασίας 300.000 ψυγείων ετησίως και επαρκείς υποδομές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των προς ανακύκλωση ψυγείων. Συνοπτικά η διαδικασία ανακύκλωσης περιγράφεται ως εξής:

  • Παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση των ψυγείων σε κατάλληλους χώρους.
  • Επεξεργασία των ψυγείων σε αυτοματοποιημένη γραμμή που περιλαμβάνει:
  • Σταθμό ανάκτησης όλων των τύπων CFC’s που περιέχονται στους ψυκτικούς μηχανισμούς.
  • Αυτόματη τροφοδοσία των ψυγείων που έχουν απορρυπανθεί στον τεμαχιστή (Shredder).
  • Σύστημα ανάκτησης CFC΄s που περιέχεται στην μόνωση των ψυγείων, σε 3 αυτόματα και διαδοχικά συστήματα διαχωρισμού.
  • Σύστημα ανάκτησης όλων των αξιοποιήσιμων υλικών σε ειδικούς προς τούτο διαχωριστές.
  • Τη συσκευασία, ζύγιση και αποθήκευση των αξιοποιήσιμων υλικών (σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, κινητήρες, πλαστικά, γυαλιά).
  • Τη συσκευασία, ζύγιση και αποθήκευση σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, των υλικών ειδικής διαχείρισης (CFC’s, πυκνωτές).